سفارش تبلیغ
صبا

تعمیر موتور خودرو

یک اتومبیلی که ما امروزه از آن استفاده می کنیم از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است و

 


برای اینکه حرکت بکند احتیاج به نیرو دارد نیرویی که برای حرکت اتومبیل ایجاد می شود

 


توسط موتور یا مولد قدرت است که نیروی لازم را برای حر کت اتومبیل ایجاد می کند

 

 

 

موتوردارای یکسری قطعات است که با یکسری هماهنگی با هم کار می کنند.

 

جدای از موتوریک سری سیستم های است که روی موتور کار می کند مثل سیستم سوخت

 


رسانی- سیستم جرقه- سیستم روغن کاری - خنک کاری- که همگی این موارد کارشان در رابطه
با موتور است.

قطعات موتور عبارتند از :

 


سرسیلندر- سیلندر- پیستون- شاتون- میل لنگ- سوپاپها- فنرهای برگرداننده- تایپیتها

قطعات مختلفی روی موتور وجود دارد که یک به یک می بایست تفکیک شود و علاوه بر این


موتور روی شاسی اتومبیل قرار دارد و برای اینکه موتور از روی شاسی جدا بشود و روی استن


قرار بگیرد . برای این کار می بایست یکسری عملیات انجام شود که شامل جدا کردن اتصالاتی


از شاسی به موتور و یا تخلیه بعضی از مایعات از آنهاست.


برای شروع کار می بایست توجه داست که در ابتدا برق اتومبیل را قطع بکنیم، که برای این


عمل ابتدا بست منفی باطری را جدا بکنیم بعد از قطع برق می بایست مایعات داخل، خارجی


شود، مایعات شامل، مایعا ت خنک کننده که آب موتور است که از قسمت زیر رادیاتور پیچی


وجود دارد که به آن پیچ تخلیه گفته می شود، سپس مایع روغن کاری باید تخلیه بشود.


سپس تمامی قسمتهایی که از شاسی به موتور و از موتور به شاسی متصل است را جدا بکنیم،


ابتداً اگزوز که مربوط به دود است را جدا می کنیم، سپس شلنگهای رابط بین رادیاتور و موتور،


ل
وله های رابط بنزین که از شاسی به کاربراتور وصل است.

 

 

- در زمان بازکردن می بایست دقت کنیم که دمای قطعات با محیط یکی باشد، در غیراین


صورت باعث بروز اشکالاتی در قطعات خواهد شد، مانند تاب برداشتن قطعات و یا پی چیدگی


قطعات که به طور کلی قطعه دیگر غیرقابل استفاده می شود.


- هر قطعه که بوسیله چند پیچ به یکدیگر متصل باشد، باید پیچها به صورت هماهنگ (حلزونی
و یا ضربدر) باز شود.


- واشرها یکبار مصرف هستند و اگر در مرتبه دوم از آنها استفاده بشود عمل آب بندی را به


خوبی انجام نمی دهد و باعث روغن ریزی و یا صحیح کار نکردن موتور می شود.


- در صورت تاب داشتن و یا فرورفتگی در مانیفوله هوا باعث می شود موتور صحیح کار نکند و


یا باعث کار نکردن یکی از سیلندرها شود.

 

عیوب سر سیلندر:


قسمتهای شامل گیت سوپاپ در اثر کار در آن دو پهنی ایجاد می شود و باید تعویض و یا تعمیر
بشود.
قسمت دیگر : لیست که در اثر ضرباتی به آن وارد می کند، در آن خوردگی ایجاد می شود و یا از


بین می رود و از حالت آب بندی سوپاپ خارج می شود.

 

- در سر س یلندر ممکن خوردگی ایجاد بشود، و مجراهای آب آن بهم راه پیدا کند و یا به


محفظه احتراق وارد بشود،
- در سر سیلندر منافذی وجود دارد که برای نفوذ روغن است . گاهی اتفاق می افتد که منافذ


عبور آب به منافذ عبور روغن راه پیدا می کند، که باعث می شود که اصطلاحاً آب روغ ن قاطی


می شود. برای جلوگیری هیچ راهی وجود ندارد جز تعویض سرسیلندر


- عیب دیگر که ناشی از عدم توجه در هنگام باز کردن آن است، تاب برداشتن است و برای
مشخص کردن می بایست از یک خط کش فلزی استفاده کنیم.


- عیب دیگر : پیچیدگی در سر سیلندر است که تا حدودی قابل تعمیرا ست در صورتیکه بیشتر از


0 میلیمتر بیشتر باشد قابل تعمیر نخواهد / اندازه مجاز باشد قابل تعمیر نیست مثلاً از حدود 20
بود.
عیب دیگر : مربوط به فنر سوپاپ در سرسیلندر است، می بایست فنرهای سوپاپ هوا و دود را در
کنار هم قرار دهیم و می بایست همگی یک انازه باشند . در صو رت کوتاه بودن آن فنری که


کوتاه بود قابل تعمیر نیست و باعث سوختن سوپاپ می شود.


واشر سرسیلندر که بین کف سرسیلندر و سیلندر قرار گرفته است . در .... واشر سرسیلندر، سیلندر


را نسبت به بیرون آب بندی می کند، و در بار دوم نمی توان از آن استفاده کرد.

 

انواع برشهای سیلندر:


1 – برشهای خشک یا تعمیری.


2 – برشهای تر یا تعویض.


  تعمیرات در موتور تحت اندازه های خاص انجام می شود، در سیستم میلیمتری : 25صدم میلیمترو در سیستم اینچی 1صدم اینچ می باشد


یکی از عیوب در سیلندر اینست که در سیلندر مجاری آب روغن وجود دارد، پس باید مجاری


نسبت به هم نباید ارتباط داشته باشند . بین این مجاری، ماهیچه های ماسه ای وجود دارد که


برای تخلیه آنها از پولکهایی استفاده کرده اند.


روی سیلندر معمولاً مسطح و صاف است و مسطح نبودن آن نسبت به گوشه ها باعث سوختن


واشر سرسیلندر می شود. 

بستن قطعات موتور:


میل لنگ قطعه ای است ، فولادی و دارای تعد ادی لنگ می باشند که به تعداد سیلندرها می
باشند و یکی در میان شامل محورهای ثابت می باشند.


روش تهیه میل لنگ از طریق ریختگری می باشد و یا از طریق خشک کاری می باشند . زمانیکه


میل لنگ ساخته شد احتیاج به این دارد که کنترل شود از لحاظ بالانس کردن، سپس در


قسمتهایی که دارای بار اضافه بود را سوراخهایی ایجاد می کنند.


عیوب میل لنگ:


اشکالاتی که ممکن است روی میل لنگ ایجاد شود اینست که ممکن است شامل دو پهنی در


اثر ضربات روی محورها ایجاد شود بنابراین برای رفع آن می بایست آنرا تراش داد و از حالت


بیضی بودن خارج شود و به صورت دایره شود.


اشکال دیگر : در اثر تعویض دیر به دیر فیلتر روغن است، بنابراین خراشهایی روی میل لنگ


ایجاد می کند . این خراشها در زمانیکه روغن توسط اول پمپ، پمپ می شود، اول درون فیلتر


می آید و تصیه می شود، بعد در کانال اصلی می رود و از کانال به یاتاقانها منشعب می شود،

 

حال اگر فیلتر ذرات را تصفیه نکند، روغن با ذرات خارجی میان میل لنگ و یاتاقان قرار می


گیرد و باعث خراش می شود و خط برداشتن را راحت می توان باندک ناخن احساس کرد.


هر گاه محورهای ثابت در یک راستا نباشد و دارای قوس شوند، میل لنگ دیگر قابل استفاده


نیست.

 

نکته : باید توجه داشت یک اتومبیل هر پیچ با گشتاور معینی محکم می شود، برای این کار از


آچار مخصوص بنام توکمتر استفاده می کنیم